Avís legal i condicions de compra

Avís legal i condicions generals d’ús del lloc web
www.batecinspira.com

 

1.INFORMACIÓ GENERAL I DADES IDENTIFICATIVES
.

Les presents condicions d’ús regulen l’accés i la utilització del lloc web
www.batecinspira.com (d’ara endavant el lloc web) així com també tots els continguts i serveis que el titular del lloc web posa a la disposició dels seus usuaris. Les condicions d’ús estableixen, juntament amb la
Política de Privadesa i la Política de Cookies
, els termes i condicions pels quals es regeix el lloc web.

En compliment amb el deure informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades identificatives del titular del lloc web: Martí Artalejo Ferrer, amb DNI nº 40.322.898-B i domicili en Plaça Joan Alsina 8, 4º 2ª, 08440 de Cardedeu (Barcelona).

L’accés i ús del lloc web per l’usuari implica necessàriament el coneixement i acceptació de les presents condicions d’ús, de la política de privadesa i de la política de cookies. Per tant, es recomana que l’usuari els llegeixi de detingudament en accedir al lloc web o contractar algun dels seus serveis.

Per poder utilitzar els diferents serveis oferts en el lloc web és necessari que l’usuari sigui major d’edat. Amb l’acceptació de les condicions generals d’ús l’usuari manifesta que compleix aquesta condició i que disposa de la capacitat legal necessària per contractar els serveis oferts en el lloc web. Aquells usuaris menors d’edat que estiguin interessats a contractar els serveis requeriran l’autorització dels seus pares o tutors legals.

L’usuari serà responsable de l’exactitud i veracitat de les dades proporcionades al titular a través dels diferents processos pels quals se sol·liciten dades personals a l’usuari.

 

2.ÚS DEL WEB, BLOG I SERVEIS INTERACTIUS
.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat per l’ús del lloc web i es compromet a un ús correcte, respectuós i responsable del mateix i del seu contingut i serveis, de conformitat amb la normativa aplicable i a les condicions d’ús del mateix. D’igual forma es compromet a no realitzar cap acte que impedeixi el seu normal funcionament.

El titular podrà, a qualsevol moment i sense previ avís, suprimir, actualitzar o modificar la informació continguda en el lloc web.

El lloc web podrà incloure blogs o altres serveis interactius. Aquests serveis estan oberts al públic en general i per tant qualsevol informació que l’usuari faciliti podrà ser vista per altres usuaris. El titular no es fa responsable de la informació que l’usuari faciliti a través dels serveis interactius ni de l’ús que terceres persones poguessin fer de la mateixa. L’usuari no podrà publicar informació o continguts que no siguin de la seva propietat o dels quals no disposi de l’autorització dels seus propietaris legítims o que puguin infringir drets de propietat intel·lectual, industrial o d’imatge de tercers. L’usuari és l’únic responsable que els missatges i la informació que faciliti a través dels serveis interactius compleixin a tot moment la legalitat vigent i que no siguin ofensius, discriminatoris, xenòfobs, homófobos o racistes o en general contra els drets humans o que vulnerin la dignitat de les persones. El titular podrà eliminar missatges o informacions publicades que no compleixin aquests requisits o que segons el seu criteri no resultessin adequats per a la seva publicació o si qualsevol usuari ho justifica i ho sol·licita a info@batecinspira.com. L’usuari no podrà reclamar cap indemnització al titular per l’eliminació de missatges o continguts. Els missatges publicats per l’usuari en els serveis interactius podran guardar-se de forma indefinida. Si l’usuari desitja retirar algun contingut publicat per ell podrà sol·licitar-ho en l’adreça info@batecinspira.com.

 

3.DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El disseny del lloc web, els logotips, marques i tot el contingut del lloc web pertanyen al titular, als seus patrocinadors, a entitats col·laboradores o han estat cedits al titular sota llicència i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’accés de l’usuari al lloc web, el seu registre, compra d’entrades o serveis, o la introducció de les seves dades personals no suposen renúncia, transmissió, llicència o cessió sobre una part o la totalitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial per part del titular, per la qual cosa queda prohibit el seu ús amb finalitats comercials sense la seva expressa autorització.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial del titular i a utilitzar els continguts, si fos així, únicament per al seu ús privat i particular.

 

4.CONDICIONS DE COMPRA D’ENTRADES I D’ACCÉS ALS ESDEVENIMENTS
.

El titular posa a la disposició de l’usuari en el lloc web un servei ràpid de compra d’entrades per als esdeveniments publicats en l’agenda. Addicionalment i a criteri del titular es podrà redirigir la compra a algun portal extern de compra d’entrades.

La compra d’entrades d’esdeveniments publicats en el lloc web ja sigui directament o través d’algun servei extern de venda d’entrades suposa l’acceptació de les següents condicions:

 • No es garanteix l’autenticitat de l’entrada si no ha estat adquirida directament en el lloc web, en algun portal de venda d’entrades autoritzat o bé directament en taquilla el mateix dia de l’esdeveniment. No es permet la revenda de les entrades. Per poder accedir a l’esdeveniment l’entrada ha de trobar-se en bones condicions, sense trencaments i ha de poder-se llegir perfectament. Es recomana guardar sempre el correu de confirmació de compra de les entrades i tenir-ho disponible en accedir a l’esdeveniment.
 • La pèrdua, robatori, falsificació o duplicació de l’entrada serà responsabilitat de l’usuari i no donaran dret a cap compensació per part del titular.
 • Per accedir a l’esdeveniment el comprador haurà de mostrar l’entrada impresa en paper blanc i amb bona qualitat d’impressió on es validarà amb un llistat o amb un dispositiu electrònic que escaneja un codi únic per a cada entrada inserit en l’entrada. Solament serà vàlida la primera entrada que sigui presentada i validat el seu codi. No es permetrà l’accés a l’esdeveniment a qui presenti una entrada amb un codi ja validat. El comprador haurà de mostrar un document identificatiu oficial vàlid si així l’hi requereix el personal que controli l’entrada a l’esdeveniment.
 • L’organització es reserva el dret d’admissió a l’esdeveniment i està legalment autoritzat a efectuar les revisions i registres pertinents per verificar que es compleixen les condicions de seguretat dins de l’esdeveniment.
 • Es podrà denegar l’accés a l’esdeveniment si aquest ja ha començat, a criteri de l’organitzador. És obligatori desconnectar els dispositius electrònics o silenciar-los per no causar molèsties als altres assistents durant l’esdeveniment. No es permet l’entrada de menjar o begudes a l’esdeveniment, excepte per causes justificades. No es permet l’entrada d’animals, exceptuant els gossos d’assistència.
 • Una vegada adquirida l’entrada no podran realitzar-se canvis ni es podrà reemborsar el seu import, excepte en cas de cancel·lació de l’esdeveniment per motiu d’impossibilitat d’assistència de l’artista o dels artistes o per causes imputables a l’organització de l’esdeveniment. En aquest cas es reemborsarà l’import de l’entrada, exceptuant les despeses de gestió, o bé es lliurarà una nova entrada per a un altre esdeveniment igual o similar, sense cost algun. En el cas que l’esdeveniment fos suspès una vegada hagués transcorregut més de la meitat del mateix, s’entendrà com celebrat i per tant no hi haurà dret a devolució o compensació alguna del preu de l’entrada. No es retornarà l’import de l’entrada en cas de cancel·lació de l’esdeveniment a causa de causes climatològiques, desastres naturals o causes de força major alienes a l’organització de l’esdeveniment. Qualsevol reclamació haurà d’acompanyar-se obligatòriament amb la presentació de l’entrada.
 • Si les circumstàncies així ho requerissin l’organitzador es reserva el dret a alterar o modificar les dates o els horaris dels esdeveniments o també a suspendre la funció per causes organitzatives o per impossibilitat d’assistència dels artistes. En aquest cas es contactarà al més aviat possible amb l’usuari al correu electrònic facilitat en el procés de compra i s’aplicarà la política de devolucions del paràgraf anterior.
 • La impossibilitat del comprador d’assistir a un esdeveniment o espectacle o la comissió d’un error en realitzar el procés de compra no són motius que permetin la devolució del cost de l’entrada. Si el comprador no rep el correu de confirmació amb les entrades deu en primer lloc comprovar que el correu no hagi entrat a la carpeta de correu no desitjat o spam. Si després d’aquesta comprovació i després d’un temps prudencial no s’ha rebut el correu el comprador ha de posar-se en contacte en la menor brevetat possible amb l’organitzador en
  info@batecinspira.com per poder solucionar el problema.
 • L’accés a l’esdeveniment comporta per part de l’usuari el consentiment a ser fotografiat o gravat sense dret a compensació alguna, qualsevol que fos l’ús posterior de les imatges o enregistraments. El públic assistent podrà aparèixer posteriorment en diferents mitjans publicitaris, llocs web o en el propi lloc web del titular amb finalitats promocionals.
 • Una entrada solament podrà utilitzar-se per accedir a l’esdeveniment en la data i hora programades. Queda totalment prohibida la seva utilització per a finalitats publicitàries, comercials o de màrqueting, sense autorització prèvia del titular.
 • Queden reservats tots els drets d’imatge i de propietat intel·lectual derivats de l’esdeveniment. No es permet fotografiar ni gravar l’àudio i/o el vídeo de l’espectacle.
 • Si durant el procés de compra l’usuari facilita les dades d’un acompanyant és la seva responsabilitat obtenir el seu consentiment per al tractament de les seves dades, que seran tractats de la mateixa forma que els de l’usuari, d’acord amb la política de privadesa.
 • En finalitzar el procés de compra i fer el pagament amb targeta o altres mitjans les dades del pagament no seran guardats en el lloc web del titular, sinó que únicament es facilitaran a l’empresa que gestiona el pagament.

 

5.EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT
.

El titular del lloc web no es fa en cap cas responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar els errors o omissions en els continguts del lloc web, interrupcions en el funcionament del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, motivats per causes alienes al titular. El titular no serà responsable dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fos del seu control i autorització. El titular no serà responsable de l’ús per part de terceres persones de la informació continguda en el lloc web.

 

6.ENLLAÇOS A TERCERS
.

El titular no assumeix cap responsabilitat de la informació o serveis obtinguts (ni de les conseqüències que d’ells es poguessin derivar) per l’usuari a través dels enllaços o links disponibles en el lloc web. El titular es reserva el dret a retirar, de manera unilateral i sense previ avís, els enllaços que apareixen en el lloc web. Si qualsevol usuari observés que tals enllaços puguin ser contraris a les lleis, la moral o l’ordre públic pot manar un correu electrònic a l’adreça info@batecinspira.com amb la informació necessària i el titular, si és necessari i segons el seu criteri, procedirà a retirar l’enllaç en la major brevetat possible.

 

7.MODIFICACIONS
.

El titular es reserva el dret de modificar les presents condicions generals d’ús d’acord sempre amb la legislació vigent a cada moment, del que informarà degudament en el lloc web i també comunicarà a tots els correus electrònics dels usuaris que hagin facilitat aquesta dada perquè en prengueu coneixement. No obstant això, es recomana a l’usuari que les revisi periòdicament. D’igual forma el titular es reserva el dret a afegir, modificar o suprimir continguts o serveis del lloc web.

 

8.DRET D’EXCLUSIÓ
.

El titular es reserva el dret a bloquejar l’accés al lloc web i als serveis oferts sense necessitat de previ avís a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.

 

9.GENERALITATS
.

 • La llengua de contractació és la de l’idioma escollit durant la navegació i accés al servei de compra d’entrades
  .
 • El titular podrà perseguir l’incompliment de les presents condicions o l’ús indegut del lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre segons la legislació vigent.
 • El no exercici per part del titular d’algun dels seus drets reflectits en les condicions d’ús no constitueix renúncia del mateix.
 • En el cas que alguna disposició de les condicions generals d’ús fos considerada nul·la o inaplicable, en part o íntegrament, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan competent, no afectarà a la resta de disposicions de les condicions generals del lloc web.

 

10.LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
.

Les presents condicions generals d’ús i la relació entre el titular del lloc web i l’usuari es regiran a cada moment pel que es disposa en la normativa vigent de l’Estat Español i la Comunitat Autònoma de Catalunya sent els jutjats de la ciutat de Granollers els únics competents. Tot usuari del lloc web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, navegació o contractació, accepta el compliment d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

 

Agosto de 2017.